Privacy Policy

Limburg Rocks geeft om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de hierop ontsloten dienstverlening van Limburg Rocks.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Limburg Rocks verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imburgrocks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Limburg Rocks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van bestelde product(en)
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Limburg Rocks verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Limburg Rocks bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarbij zijn we wel gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaren die de Belastingdienst aan ons stelt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Limburg Rocks verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Limburg Rocks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webwinkel

De webwinkel van Limburg Rocks is ontwikkeld met software van WooCommerce. De webwinkel wordt gehost op een server in eigen beheer. Limburg Rocks heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Afhandelen van betalingen
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in de webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden 
Als jij een bestelling bij Limburg Rocks plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Limburg Rocks jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Limburg Rocks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@limburgrocks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jou pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Limburg Rocks wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Limburg Rocks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Limburg Rocks behoudt zich te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Limburg Rocks reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, brengen wij jou hiervan per e-mail op de hoogte.

Contact
Limburg Rocks
Adelbert van Scharnlaan g2
6226 EK Maastricht
info@limburgrocks.nl